2012 AAA/Co-Angler Schedule

WON BASS- Shasta Lake- Jan 14-15, 2012

FLW Everstart- Shasta Lake- Jan 26-28, 2012

WON BASS- Lake Havasu- Feb 11-12, 2012

FLW Everstart- Lake Havasu- Feb 23-25, 2012

WON BASS- CA Delta- Mar 3-4, 2012

FLW Everstart- CA Delta- Mar 29-31, 2012

FLW Everstart- Clear Lake- Apr 26-28, 2012

WON BASS- Lake Roosevelt- May 5-6, 2012

WON BASS- Clear Lake- June 2-3, 2012

WON BASS- Lake Mead- Sept 29-30, 2012